VARAINHANKINTA

Teem­me yhteis­työ­tä ja tar­joam­me tuot­tei­ta kou­lu­jen ja seu­ro­jen varainhankintatarkoitukseen.

- Tuot­teet ovat aina koti­mai­sia.

- Myy­jät saa­vat rei­lun kat­teen myy­dyis­tä tuot­teis­ta (2,8-4,5€/tuote).

- Toi­mi­tam­me tuot­teet keräyk­sen vas­tuu­hen­ki­löl­le sovit­tu­na ajan­koh­ta­na kotio­vel­le saak­ka Itä-Suo­men alueella.

Tilaa tar­kem­mat tuo­te­tie­dot, hin­nas­tot ja esitteet

TÄS­TÄ!

TUOT­TEET:

- PEH­MEÄ MONI­KUK­KA HUNA­JA 330g 

Luon­non moni­muo­toi­suus on elä­män edel­ly­tys ja moni­muo­toi­suut­ta on syy­tä edis­tää ja suo­jel­la. Moni­kuk­ka huna­ja on peräi­sin lukui­sis­ta eri kukis­ta, kuten vil­li­va­del­mas­ta, hors­mas­ta, api­las­ta ja voi­ku­kas­ta. Mehi­läi­set ovat teh­neet tär­ke­ää työ­tä luon­non moni­muo­toi­suu­den hyväksi. 

 

- TER­VA-SET­TI

Sisäl­tö: Perin­tei­nen ter­vas­ham­poo 250ml ja perin­tei­nen ter­va-suih­kusaip­pua 250ml.

Ter­va oli Suo­men tär­keim­piä vien­ti­tuot­tei­ta 1800-luvul­la. Enim­mil­lään vien­ti­mää­rät oli­vat jopa 29 mil­joo­naa lit­raa vuo­des­sa. Ter­vaa käy­tet­tiin mm. puu­ve­nei­den ja -lai­vo­jen ter­vaa­mi­seen, jot­ta ne eivät oli­si lahon­neet vedes­sä. Nykyi­sin ter­van käyt­tö tähän tar­koi­tuk­seen on vähäis­tä. Tuok­su on kui­ten­kin edel­leen monil­le tut­tu ja se tuo mie­leen kesän ja rantasaunan.

- KUO­PIO HUNA­JA 250g

Euroop­pa­lai­ses­sa ruo­ka­lah­ja­kil­pai­lus­sa (Euro­pean Region of Gastro­no­my) pal­kit­tu Kuo­pio huna­ja on tyy­lik­kää­seen lasi­purk­kiin pakat­tua arte­saa­ni­hu­na­jaa. Sovel­tuu mai­nios­ti vaik­ka lahjatuotteeksi.

 

Purkki Virtalan tilan monikukka-hunajaa.
Perinteisen terva-suihkusaippuan tarra.
Perinteisen tervashampoon tarra.
Kuopio hunajan tarra.

Kysyttävää tuotteistamme?

Call Now Button