Tilan esittely

Mikä on Virtalan tila?

Vir­ta­lan tila on Kuo­pion Veh­mer­sal­mel­la sijait­se­va maa­ti­la. Tilan his­to­ri­aa on ollut kir­joit­ta­mas­sa jo useam­pi saman suvun suku­pol­vi alkaen noin 1860-luvul­ta. Alun­pe­rin tilal­la pidet­tiin lyp­sy­kar­jaa 2000-luvun alkuun saak­ka. Emo­leh­mä­tuo­tan­toon alet­tiin siir­tyä 2010- luvun tai­tees­sa ja nyt tilal­la on nyky­ai­kai­nen makuu­par­si­pi­hat­to, jos­sa asuu noin 60:tä aber­deen angus ja here­ford-rotuis­ta emo­leh­mää. Emo­leh­mät poi­ki­vat pää­sään­töi­ses­ti keväi­sin, ja syk­syl­lä pit­kän lai­dun­kau­den päät­teek­si vasi­kat läh­te­vät jat­ko­kas­va­tuk­seen toi­sel­le tilalle.

Tilam­me seik­kai­lu­ja voi seu­ra­ta myös facebookissa

Luomutuotanto

Luo­mu­tuo­tan­toon siir­ryim­me nau­ta­kar­jan ja pel­to­vil­je­lyn osal­ta vuo­des­ta 2012 alkaen. Vil­je­lys­sä emme siis käy­tä lain­kaan kei­no­te­koi­sia lan­noit­tei­ta tai tor­jun­ta-ainei­ta. Nau­ta­kar­jam­me syö luo­mu­laa­tuis­ta kor­si­re­hua ja elää tila­vas­sa piha­tos­sa, jos­sa jokai­sel­le on oma, peh­meä ja kui­va makuu­paik­ka. Kar­jan­lan­nan hyö­dyn­näm­me vuo­sit­tain pel­loil­la, joil­la tuo­tam­me kar­jal­lem­me rehua. Vil­je­lys­sä käy­täm­me moni­puo­li­sia sie­men­seok­sia sadon var­mis­ta­mi­sek­si vaih­te­le­vis­sa olo­suh­teis­sa. Seok­set sisäl­tä­vät aina run­saas­ti api­laa, sil­lä api­lan typen­si­don­ta­ky­vyn ansios­ta saam­me pel­toon typpeä.

Mehiläistarhaus

Mehi­läis­tar­hauk­sen olem­me aloit­ta­neet 2014. Mehi­läis­tar­haus on arvo­kas­ta työ­tä luon­non moni­muo­toi­suu­den ja pölyt­tä­jien säi­lyt­tä­mi­sek­si. Omat pesäm­me sijait­se­vat omien luo­mu­pel­to­jem­me reu­nal­la, jol­loin mehi­läi­set kerää­vät huna­ja­sa­don pää­asias­sa api­las­ta sekä lukui­sis­ta luon­non­kas­veis­ta, kuten hor­mas­ta, vil­li­va­del­mas­ta ja voikukasta.

 

Hunaja

Hun­ajan pää­sa­don kerääm­me pesis­tä yleen­sä hei­nä­kuun lopul­la. Lin­koam­me hun­ajan irti kakuis­ta ja pak­kaam­me myyn­ti­pak­kauk­siin. Myös hun­ajan­tuo­tan­nos­sa olem­me sitou­tu­neet luon­non­mu­kai­sen­tuo­tan­non ehtoihin.

 

Muut palvelumme

Kaut­tam­me on saa­ta­va­na myös moni­puo­lis­ta LVI-alan pal­ve­lua kaik­kiin kodin ja mökin LVI tar­pei­siin.
Pal­ve­lun tar­jo­aa Vir­ta­lan LVI oy