Tilan esittely

Virtalan tila

Vir­ta­lan tila on Kuo­pion Veh­mer­sal­mel­la sijait­se­va maa­ti­la. Tilan his­to­ri­aa on ollut kir­joit­ta­mas­sa jo useam­pi saman suvun suku­pol­vi alkaen noin 1860-luvulta.

Alun perin tilal­la pidet­tiin lyp­sy­kar­jaa 2000-luvun alkuun saak­ka. Emo­leh­mä­tuo­tan­toon alet­tiin siir­tyä 2010-luvun tai­tees­sa ja nyt tilal­la on nyky­ai­kai­nen makuu­par­si­pi­hat­to, jos­sa asuu noin 60 Aber­deen-Angus ja Here­ford-rotuis­ta emolehmää.

Emo­leh­mät poi­ki­vat pää­sään­töi­ses­ti keväi­sin, ja syk­syl­lä pit­kän lai­dun­kau­den päät­teek­si vasi­kat läh­te­vät jat­ko­kas­va­tuk­seen toi­sel­le tilalle.

Pel­to­vil­je­ly ja kar­ja ovat luomutuotannossa.

Tilam­me seik­kai­lu­ja voi seu­ra­ta myös Face­boo­kis­sa ja Instagramissa:

Virtalan tilan päärakennus.

YRIT­TÄ­JÄT

Tilan yrit­tä­ji­nä toi­mi­vat Mer­vi ja Jani Met­ros. Juu­rem­me ja arvom­me ovat vah­vas­ti maa­ta­lou­des­sa ja veh­mer­sal­me­lai­ses­sa maa­pe­räs­sä. Sen lisäk­si kou­lut­tau­dum­me jat­ku­vas­ti ja etsim­me uusia työ­ta­po­ja ja mahdollisuuksia.

Tilan lisäk­si Janil­la on vuon­na 2009 perus­tet­tu LVI-alan yri­tys ja Mer­vi toi­mii luo­mu­tuo­tan­non tar­kas­ta­ja­na. Per­hee­seen kuu­luu myös kol­me lasta.

Yhtei­se­nä har­ras­tuk­se­na on moni­puo­li­nen luon­nos­sa liik­ku­mi­nen mm. met­säs­tyk­sen merkeissä.

Arvo­jam­me yrit­tä­ji­nä ja ihmi­si­nä ovat vas­tuul­li­suus, rei­luus, jous­ta­vuus, luo­tet­ta­vuus, jat­ku­vuus ja laatu.

Mer­vin blo­gi:  SUS­TAI­NABLE­FAR­MING

Muut palvelumme

Kaut­tam­me on saa­ta­va­na myös moni­puo­lis­ta LVI-alan pal­ve­lua kaik­kiin kodin ja mökin LVI-tar­pei­siin.
Pal­ve­lun tar­jo­aa Vir­ta­lan LVI Oy.

Kysyttävää toiminnastamme?

Call Now Button