Hunaja

Mehi­läis­tar­haus

Mehi­läis­tar­hauk­sen olem­me aloit­ta­neet vuon­na 2014. Mehi­läis­tar­haus on arvo­kas­ta työ­tä luon­non moni­muo­toi­suu­den ja pölyt­tä­jien säi­lyt­tä­mi­sek­si. Omat pesäm­me sijait­se­vat omien luo­mu­pel­to­jem­me reu­nal­la, jol­loin mehi­läi­set kerää­vät huna­ja­sa­don pää­asias­sa api­las­ta sekä lukui­sis­ta luon­non­kas­veis­ta, kuten hors­mas­ta, vil­li­va­del­mas­ta ja voikukasta.

Huna­ja­tuot­tei­tam­me on saa­ta­vil­la jäl­leen­myyn­ti­pai­kois­ta (lis­ta sivun alaosassa) .

TUOTTEET:

Pehmeä monikukkahunaja 330g

Kaik­ki huna­jat kitey­ty­vät luon­nos­taan jos­sa­kin vai­hees­sa, ellei kitey­ty­mis­tä ohja­ta halut­tuun muo­toon. Vir­ta­lan tilan peh­meä moni­kuk­ka­hu­na­ja on vai­vat­tu hie­no­ki­tei­sek­si, jol­loin se pysyy pehmeänä.

Kysees­sä on kui­ten­kin arte­saa­ni­hu­na­ja, joka käsi­tel­lään ja paka­taan täy­sin käsi­työ­nä ja erien välil­lä voi näin olla vaih­te­lua. Hun­ajan koos­tu­muk­seen vai­kut­taa lukui­sat asiat, kuten hun­ajan alku­pe­rä­kas­vit, kos­teus, käsit­te­ly­pro­ses­si ja varas­ton läm­pö­ti­la. Huna­ja voi kovet­tua, jos sitä varas­toi­daan vii­leäs­sä. Peh­meäk­si se muut­tuu taas huoneenlämmössä. 

Huna­ja on moni­kuk­ka­hu­na­jaa, jon­ka mehi­läi­set ovat kerän­neet lukui­sis­ta luon­non­kas­veis­ta, kuten hors­mas­ta, vil­li­va­del­mas­ta ja voi­ku­kas­ta sekä pel­to­jem­me apilasta. 

Kuopio hunaja 250g

Kan­sain­vä­li­ses­sä ruo­ka­lah­ja­kil­pai­lus­sa (Euro­pean Region of Gastro­no­my) pal­kit­tu Kuo­pio huna­ja on mehi­läis­ten Kuo­pion alu­een luon­nos­ta kerää­mää hunajaa.

Tyy­lik­kää­seen lasi­purk­kiin pakat­tu huna­ja on erin­omai­nen mat­ka­muis­to tai lah­ja­tuo­te Kuopiosta.

Huna­jaam­me on jäl­leen­myyn­nis­sä mm. seu­raa­vis­sa paikoissa:

 

- Lähi­ruo­ka Tul­lin­tu­pa, Kuo­pion Kauppahalli

- Pui­jon tor­ni, Kuopio

- Pui­jon Maja, Kuopio

- Koi­vu­mäen kar­ta­no, Kuopio

- Käs­työ­kah­vi­la Hili­ma, Vehmersalmi

Myym­me huna­jaa myös isom­mis­sa eris­sä suo­raan esi­mer­kik­si ravin­to­loil­le. Kysy tarjous!

Kuopio hunajaa lasipurkeissa.

Kysyttävää hunajastamme?

Call Now Button